Exkocie

Klachten- en Onderzoekscommissie

Klachten- en Onderzoekscommissie, Exkocie

De Exkocie kan worden ingezet bij de afhandeling van formeel ingediende klachten binnen het onderwijs, zorginstellingen, bij bedrijven en andere privaatrechtelijke organisaties.

Taak van de commissie

Taak van de commissie is het adviseren van het bestuur (College van Bestuur, Raad van Bestuur, Bestuurder) of de werkgever bij klachten inzake ongewenst, grensoverschrijdend gedrag: discriminatie,(seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten.
De commissie zorgt voor een heldere procedure van hoor en wederhoor, die uitmondt in een onderbouwd en deskundig advies aan de opdrachtgever.
Ook kan de commissie in opdracht onderzoek doen naar een mogelijk ongewenste situatie, zonder dat hieraan een formele klacht ten grondslag ligt. Zij kan in het voorkomende geval bestuur of werkgever adviseren omtrent eventueel te nemen maatregelen.

De werkwijze

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement. Geheimhouding en vertrouwelijkheid zijn hierin geborgd. Het reglement is opvraagbaar bij de voorzitter van de commissie.

Samenstelling van de commissie

De commissie kent een wisselende samenstelling van commissieleden en biedt specifieke deskundigheid voor onderwijs- en zorginstellingen. In organisaties buiten het onderwijs verricht de commissie taken zoals omschreven in de Arbowetgeving.

P.P. Valk

Voorzitter

E. Bakker MBA

Plaatsvervangend voorzitter & Lid

B.H. Abbing

Lid

J. Riddersma

Lid

A. Baas

Lid

H. van Bruggen

Lid

S. van der Zee

Lid

Afhankelijk van de aard van de klacht of het gevraagde onderzoek bestaat de commissie in overleg met de opdrachtgever uit twee of drie leden.
Bij de samenstelling van de commissie wordt – indien van belang – rekening gehouden met de man/vrouw verhouding.

Over de commissie

Werkervaring commissieleden:

Paul Valk heeft Eigentijdse Geschiedenis gestudeerd en heeft daarnaast verschillende mastermodules Recht afgerond. Hij is juridisch adviseur bij een onderwijskoepel Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs. Nevenactiviteit: voorzitter Interne Bezwarencommissie Landstede Groep.
Paul Valk
Voorzitter
Eveline Bakker is orthopedagoog en heeft tevens de opleiding MBA Bedrijfskunde AOG/IBO gedaan. Zij is momenteel werkzaam als HR Manager Kwaliteit en Beleid bij een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Nevenactiviteit: lid en secretaris Bezwarencommissie Sociaal Plan GGZ – Friesland.
Eveline Bakker
Plaatsvervangend voorzitter & Lid
Annelies Baas is zelfstandig MfN-mediator en jurist en is bijna 15 jaar werkzaam geweest als arbeidsrechtadvocaat in met name de zorg- en welzijnsector. Annelies is verder voorzitter van een aantal interne bezwarencommissies voor medewerkers van een aantal grotere zorginstellingen. Verder is ze regelmatig betrokken bij klachtonderzoeken voor diverse instellingen.
Annelies Baas
Lid
Ben Abbing is jurist. Hij is zelfstandig adviseur en bemiddelaar in (arbeids)conflicten, vooral in de non-profit sector. Hij is voorzitter/lid van diverse geschillencommissies voor gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Daarnaast is hij voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Ben Abbing
Lid
Sjoerd van der Zee heeft Psychologie gestudeerd en de Master Work & Organisation in Occupational Health gevolgd. Momenteel zelfstandig adviseur, onder meer bij Zorg voor het Noorden. Voordien directeur HR bij het Martini Ziekenhuis en de Hanzehogeschool. Als nevenactiviteit Lid Raad van Toezicht bij een Jeugdzorg organisatie.
Sjoerd van der Zee
Lid
Jasper Riddersma heeft Juridische Bedrijfswetenschappen gestudeerd, aangevuld met een master General Management en de Verklaring Civiel Effect. Hij is zelfstandig werkzaam als adviseur en interim manager, met name in de (semi)publieke sector. Nevenactiviteiten: lid van de Raad van Toezicht van een scholenkoepel in Appingedam; daarnaast lid van de Rekenkamercommissie, gemeente Almelo.
Jasper Riddersma
Lid
Heleen van Bruggen is registerpsycholoog NIPIArbeid& Organisatie, en heeft haar studie psychologie aangevuld met een post-master Leren, Ontwikkelen en Veranderen in Organisaties. Zij is werkzaam als zelfstandige en geeft trainingen op met name het gebied van leiderschap en sociale veiligheid, maar ook conflicthantering en het opleiden van vertrouwenspersonen is aan haar besteed. Zij is tevens opgeleid als mediator. Zij was/is voorzitter/lid van diverse klachtencommissies, een geschillencollege en extern vertrouwenspersoon bij diverse organisaties. Zij was/is lid van Raden van Toezicht in het onderwijs/kinderopvang.
Heleen van Bruggen
Lid

Heeft u vragen?

.

Schuiven naar boven